INET retail b.v.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: INET Retail: De onderneming INET Retail B.V. gevestigd aan de Lenteweg 62 te Enschede, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08151132 handelend onder de naam Inbouwmagazijn.nl, Fornuizenplaza.nl en Jumbo-outlet.nl. De klant: de koper/opdrachtgever of een ieder die met INET Retail een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie INET Retail een aanbieding doet of offerte maakt. De overeenkomst: de overeenkomst tussen INET Retail en de klant, daaronder mede verstaan de op afstand gesloten overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. De website: de websites van INET Retail, te weten www.inbouwmagazijn.nl, www.fornuizenplaza.nl, www.jumbo-outlet.nl en alle onderliggende pagina’s, uitgezonderd links naar websites van derden. De winkel: De winkel van INET Retail gevestigd aan de Lenteweg 62 te Enschede. Het product: het product of de producten die door het sluiten van de overeenkomst tussen INET Retail en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden. Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten, en/of overeengekomen zaken en/of half gerede producten aan de klant. Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking ter stellen van de overeengekomen producten. Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten. Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak. Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan.

Artikel 2 - Geldigheid

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen INET Retail en een klant waarop INET Retail deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met INET Retail, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport, installatie en montage.
 • Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met INET Retail zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en bestellingen

 • Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offerte datum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 • De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door INET Retail gedane opmetingen. De klant is verplicht INET Retail te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beinvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.
 • In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risico‘s voor beide partijen worden aangegeven. De offerte bevat voorts de betalingsconditie. Bij een bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 5 lid 6.
 • Alle werkzaamheden c.q. zaken die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken. INET Retail kan op verzoek van de klant een indicatie geven van de te verwachte uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 • De prijzen in de genoemde offerte, aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.
 • Indien de klant het aanbod niet accepteert, is INET Retail gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits zij de klant direct voor of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en ook de hoogte ervan. Indien INET Retail gebruik maakt van haar recht en de klant de kosten heeft voldaan, dan gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen over op de klant, onverminderd het intellectueel eigendom.
 • Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
 • INET Retail kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen op de website. Alle prijzen en/of productomschrijvingen op de website zijn onder voorbehoud van schrijf-, druk- en/of vermeldingsfouten.
 • INET Retail kan niet aan zijn aanbiedingen, offertes en bestellingen worden gehouden indien de klant, na termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een bestelling bindt de klant, ongeacht of voor deze bestelling een offerte is opgemaakt.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is INET Retail daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij INET Retail akkoord gaat met deze afwijkende aanvaarding.
 • De samengestelde prijsopgave verplicht INET Retail niet tot levering van een deel van de in de offerte, aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Prijzen van aanbiedingen, offertes en/of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c BW van toepassing.

Artikel 4 - De overeenkomst

 • De overeenkomst tussen INET Retail en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en INET Retail een schriftelijke en/of digitale order-/aankoopbevestiging heeft verstuurd, waaronder mede wordt verstaan het verzenden van een order-/aankoopbevestiging per e-mail, danwel het ter hand stellen van de order-/aankoopbevestiging aan de klant.
 • Prijswijzigingen Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging en/of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 • Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de klant De klant heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door INET Retail wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden, danwel het een klantspecifieke bestelling betreft.
 • Het bepaalde onder lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.
 • Eigendomsvoorbehoud INET Retail blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen of uit ruimten waar zij geleverd is te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn voldaan
 • INET Retail is gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval de klant, bedoeld in het voorgaande lid, in surseance van betaling verkeerd, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem/haar als natuurlijke persoon van toepassing is verklaard.
 • Voorrijkosten INET Retail is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. De voorrijkosten dienen niet te worden verward met de transportkosten bij levering.
 • Op afstand gesloten overeenkomst Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d BW van toepassing.
 • Aanbetaling INET Retail is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een klant een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. De hoogte van de aanbetaling wordt in onderling overleg met de klant bepaald.

Artikel 5 - Levering

 • Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast, tenzij vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 • Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt INET Retail een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Eventuele prijsverhogingen zullen binnen deze termijn niet worden doorberekend. Bij overschrijding van de nadere termijn, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder hierbij aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, geschied levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt INET Retail de wijze van verzending.
 • De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het overeengekomen afleveradres of nalatig is met het verstrekken van noodzakelijke informatie of instructies voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. De overeengekomen prijs wordt dan vermeerderd met de extra kosten van transport die alsdan contant bij levering dienen te worden voldaan. Indien de klant bij bezorging van het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om redenen anders dan beschadiging of afwijking van het overeengekomen product dan is de klant 30% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. Tenzij het een klantspecifiek product betreft.
 • De klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze beschadigd is aangekomen of niet in overeenstemming is met het overeengekomene.
 • Indien een bestelling op afroep wordt gedaan, waaronder wordt verstaan dat op verzoek van de klant een product wordt besteld dat na de overeengekomen vaste of vermoedelijke levertijd, gereed staat bij INET Retail, dan dient het verzoek om levering van de klant binnen negen maanden te geschieden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen verzoek om levering plaats binnen die termijn, dan zal INET Retail de klant schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog het verzoek om levering te doen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 11 van toepassing.
 • Indien met de klant is overeengekomen vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op het bank- of girorekeningnummer van INET Retail is bijgeschreven.
 • Indien bezorging is overeengekomen en een bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat en niet in één keer kan worden bezorgd, wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen; – Een nieuwe bezorgingsdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd; – Het leverbare onderde(e)l(en) word(t)(en) bezorgd; – Het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd; – De pakketkorting, indien van toepassing op het direct leverbare onderdeel komt hiermee te vervallen; – De niet leverbare onderdelen worden nageleverd, waarbij de extra kosten hiervan voor rekening zijn van de klant. – De overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.
 • Bij een op afstand gesloten koopovereenkomst is artikel 7:46f BW van toepassing in samenhang met artikel 7:46j lid 2 BW.

Artikel 6 - Rechten en plichten van INET Retail

 • INET Retail levert overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door haar te verrichten werkzaamheden voert INET Retail goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
 • INET Retail neemt bij levering van de producten en bij uitvoering van eventuele werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 • INET Retail is verplicht de klant er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de klant verplicht is ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er is voldaan aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
 • INET Retail verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift of een kraan, indien zij is ge�nformeerd door de klant, de informatie die van haar voor zover haar deskundigheid strekt mag worden verwacht. De kosten voor het gebruik van bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant

 • De klant stelt INET Retail in de gelegenheid de zaken af te leveren, dan wel het werk te verrichten.
 • De klant zorgt ervoor dat INET Retail tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 • De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waarop de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er is voldaan aan de bouwkundig en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de klant niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door INET Retail geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hem/zelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 • De klant draagt het risico voor de schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waar het werk wordt verricht en gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld.
 • De klant stelt INET Retail op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of kraan noodzakelijk maken. De kosten van deze bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de klant. Indien de klant tekort is geschoten in de uitvoering van zijn informatieverstrekking zijn de hiermee gepaard gaande kosten voor diens rekening.
 • De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van INET Retail behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door INET Retail, danwel door de haar ingeschakelde derde daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant INET Retail daarvan tijdig in kennis te stellen.
 • De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
 • De klant zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in het vermogen van de klant ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op- en/of aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de klant daarmee voor INET Retail verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden aan de klant kunnen worden toegerekend.
 • De klant die tegen het uitdrukkelijk advies van INET Retail aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

Artikel 8 - Bezorgen

 • Tenzij anders is overeengekomen worden alle producten vakkundig bezorgd, conform de bij overeenkomst overeengekomen transportkosten. Onder deze bezorging wordt verstaan: het afleveren van het artikel tot de eerste drempel, tenzij anders is overeengekomen. Indien schade bij levering voorbij de eerste drempel wordt veroorzaakt aan goederen van de klant, danwel aan het geleverde product, dan is INET Retail terzake niet aansprakelijk.
 • Tenzij anders dan is overeengekomen worden alle producten door de transporteur die door INET Retail wordt ingeschakeld bezorgd. De kosten van deze bezorging staan vermeld in de order-/aankoopbevestiging. Indien een artikel wordt afgehaald worden de niet gemaakte verzendkosten in mindering gebracht, indien deze vermeld staan in de order-/aankoopbevestiging.

Artikel 9 - De opslag van zaken

 • Indien de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de koper de zaken niet wil aanvaarden, zal INET Retail binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de klant. INET Retail is na weigering dan wel na de tweede levering gerechtigd de opslagkosten en eventuele verder aantoonbare schade en redelijke kosten aan de klant in rekening te brengen.
 • Indien de tweede levering niet wordt aanvaard, zal INET Retail: a. nakoming van de overeenkomst vorderen, vergoeding van de opslagkosten, eventueel verder aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen; b. dan wel eerst de producten dertig dagen onder berekening van opslagkosten voor de klant in opslag houden; c. indien de te leveren zaken daarna nog niet door de klant zijn aangenomen, is INET Retail gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, zoals bedoeld in artikel 11. Indien INET Retail de overeenkomst als geannuleerd beschouwd, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval wel een weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft INET Retail de keus te handelen als voorzien onder a, b of c.
 • Indien de zaken door de klant zijn betaald, zal INET Retail de zaken maximaal 3 maanden in opslag houden, waarna aan de klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op ondermeer de verkoopwaarde van zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders is overeengekomen.
 • Gaat de afnemer na verloop van 3 maanden nog niet over tot het afnemen van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 11, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door INET Retail in rekening mogen worden gebracht. Alvorens INET Retail hiertoe mag overgaan, dient zij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de klant mede te delen.

Artikel 10 - De betaling/terugbetaling

 • De overeenkomst geschiedt onder de conditie: contante betaling netto bij aflevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door INET Retail aangegeven bank- en/of girorekeningnummer op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van een door bank erkende vormen van elektronisch betalen.
 • INET Retail zal bij overeenkomsten op afstand leveren onder de volgende betalingsconditie: a. het totaalbedrag van de factuur dient voor levering te zijn bijgeschreven op een door INET Retail aangegeven bank- en/of girorekeningnummer voor het moment van levering; b. de klant dient een aanbetaling te doen, terwijl de restant betaling contant of via PIN plaats te vinden bij bezorging; c. levering onder rembours waarbij de betaling netto contant of via PIN dient plaats te vinden bij bezorging.
 • Indien INET Retail de levering ter uitvoering van de overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering zal de klant dan een deelfactuur ontvangen.
 • Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt INET Retail na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 • INET Retail is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien INET Retail een derde voor incasso inschakelt dan zijn de hieraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 35,00 voor rekening van de klant.
 • Als na het verstrijken van de termijn en de betalingsherinnering als genoemd in lid 4 nog steeds niet is betaald, brengt INET Retail de rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 1. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 • De klant is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 5 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 • Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g BW van toepassing.
 • Terugbetaling
 • Wanneer is overeengekomen dat de klant gehouden is vooraf te betalen en de koopovereenkomst wordt ontbonden, danwel wordt besloten de niet leverbare onderdelen te verwijderden uit de overeenkomst, dan zal INET Retail het totaalbedrag c.q. het hiermee gepaard gaande bedrag terugbetalen aan de klant door middel van een girale betaling op het door de klant op te geven bank- en/of girorekeningnummer.

Artikel 11 - Annulering

 • Bestelling annuleren voor levering. Een door de klant geplaatste telefonische bestelling, danwel een bestelling via een website van INET Retail kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd, mits het product niet is besteld en het geen klantspecifieke aankoop betreft. Indien er sprake is van een klantspecifieke aankoop dan zal dit telefonisch danwel via de site worden vermeld. Ook in de order-/aankoopbevestiging staat zulks vermeld. De koop ongedaan maken na levering
 • De klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen het product binnen viertien werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar INET Retail conform artikel 7:46d BW. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door INET Retail retour wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug.
 • De termijn van veertien werkdagen gaat lopen met ingang van de dag na de daadwerkelijke afleverdatum, ook als het product pas later kan worden genïstalleerd.
 • Indien de klant het product niet zelf terugstuurt, maar laat ophalen door INET Retail dan zijn de kosten van het transport voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourneren aan INET Retail zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
 • Het product kan pas na bericht van INET Retail retour worden gezonden onder de voorwaarde dat:
  – het product geheel compleet en zich in originele staat bevind;
  – het product schoon is conform de staat waarin deze door de klant is ontvangen;
  – het product niet is beschadigd;
  – het meegeleverde montagemateriaal in de originele verpakking zit;
  – het product is voorzien van zijn originele handleiding en/of meegeleverde accessoires;
  – het product is voorzien van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel mag zijn geopend.
 • Indien INET Retail niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, dan zal deze de klant hiervan op de hoogte stellen. Ook in dit geval heeft de klant recht om de order te annuleren.
 • Bij annulering van de overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst op afstand ex artikel 7:46 sub a BW, door de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten voldoen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de klant geschiedt, terwijl de klant er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan, indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.
 • De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij INET Retail kan bewijzen dat zijn schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 • Klantspecifieke bestellingen 9 Producten, die als klantspecifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen waarbij de producten speciaal worden besteld voor de klant, danwel het product op klantspecifieke wijze wordt gefabriceerd, danwel op maat wordt geleverd. Dergelijke klantspecifieke bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de order-/aankoopbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klantspecifieke aankopen is derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode niet van toepassing.

Artikel 12 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven om de voortgang van het werk mogelijk te maken worden de klant extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de klant worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Artikel 13 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 • Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 • Indien nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem/haar niet kan worden toegerekend, dan zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
 • Voor zover INET Retail ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is INET Retail gerechtigd om het reeds nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als waar het een afzonderlijke overeenkomst. INET Retail heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat INET Retail zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop INET Retail geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INET Retail niet in staat is om de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van INET Retail worden daaronder mede verstaan.

Artikel 14 - Garantie en conformiteit

 • Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij een normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 • INET Retail verstrekt bovenop haar wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de klant garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken, waarvan niet aannemelijk is dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren is gekomen en schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, wordt de garantie gegeven tot één jaar na factuurdatum, waarbij de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten volledig voor rekening van INET Retail komen.
 • De onder lid 2 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
 • Het recht op vervanging komt de klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 • Indien het te leveren product niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mocht verwachten, dan zal INET Retail het product binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan, danwel indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van INET Retail zorgdragen voor vervangen of voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu het vervangen product aan INET Retail te retourneren en de eigendom daarvan aan INET Retail te verschaffen.
 • Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die INET Retail kwijt zou zijn geweest als de klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is geleverd.
 • INET Retail verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • De datum van indiening van de klacht door de klant is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde garantie.
 • Indien door de fabrikant van de producten een verdergaande garantie wordt gegeven aan INET Retail geldt deze garantie ook voor de klant. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten waarbij zonder schriftelijke toestemming van INET Retail, de klant of derden geen wijzigingen mogen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen aan het product.
 • De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Bij order-/aankoopbevestiging zal INET Retail de klant wijzen op diens zorgplicht voor het te leveren product. Indien het geleverde product is gestald in een te vochtige ruimte, onvoldoende geventileerde ruimte, etc. ten gevolge waarvan schade aan het product is ontstaan dan wordt de garantie op grond van artikel 14 uitgesloten.
 • Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, danwel handelsgebruik kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 • Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is INET Retail in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15 - Onderzoek/reclames

 • De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handels- en maatschappelijk verkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan INET Retail te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan INET Retail met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.
 • Indien in gevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst de klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschied zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van INET Retail en op de wijze zoals door INET Retail aangegeven.

Artikel 16 - Risico-overgang

 • Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij een normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 • INET Retail verstrekt bovenop haar wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de klant garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken, waarvan niet aannemelijk is dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren is gekomen en schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, wordt de garantie gegeven tot één jaar na factuurdatum, waarbij de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten volledig voor rekening van INET Retail komen.
 • De onder lid 2 genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
 • Het recht op vervanging komt de klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 • Indien het te leveren product niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mocht verwachten, dan zal INET Retail het product binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan, danwel indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van INET Retail zorgdragen voor vervangen of voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu het vervangen product aan INET Retail te retourneren en de eigendom daarvan aan INET Retail te verschaffen.
 • Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die INET Retail kwijt zou zijn geweest als de klant was blijven wonen op het adres waarop de zaak is geleverd.
 • INET Retail verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • De datum van indiening van de klacht door de klant is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde garantie.
 • Indien door de fabrikant van de producten een verdergaande garantie wordt gegeven aan INET Retail geldt deze garantie ook voor de klant. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten waarbij zonder schriftelijke toestemming van INET Retail, de klant of derden geen wijzigingen mogen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen aan het product.
 • De klant is verplicht zich als een goede klant te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld. Bij order-/aankoopbevestiging zal INET Retail de klant wijzen op diens zorgplicht voor het te leveren product. Indien het geleverde product is gestald in een te vochtige ruimte, onvoldoende geventileerde ruimte, etc. ten gevolge waarvan schade aan het product is ontstaan dan wordt de garantie op grond van artikel 14 uitgesloten.
 • Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, danwel handelsgebruik kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 • Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is INET Retail in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 • Indien het door INET Retail geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van INET Retail jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 14, zijnde de garantie, is geregeld.
 • Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van INET Retail beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel tot terugbetaling van de koopprijs.
 • Onverminderd het bovenstaande is INET Retail niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, nalatigheid en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of door de klant, dan wel een derde, waaronder mede wordt verstaan het stallen van producten in te vochtige, droge, onvoldoende geventileerde ruimten ten gevolge waarvan het product schade heeft geleden.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van INET Retail of haar ondergeschikten.

Artikel 18 - Intellectueel eigendom

 • INET Retail behoudt zich, indien en voorzover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en/of modellen. Zij dienen op eerste verzoek van INET Retail onverwijld te worden terug gegeven.
 • Het is de klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op en/of in de door INET geleverde of ter beschikking gestelde presentatie te verwijderen of te wijzigen.
 • Het is de klant verboden materiaal van INET Retail waarop intellectueel eigendom van toepassing is op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van INET Retail.

Artikel 19 - Klachten

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door INET Retail serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail, brief en/of fax kenbaar te worden gemaakt, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn omschreven. Indien niet tijdig, waarbij tijdig eveneens is het indienen van een klacht binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, kan dit tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Artikel 20 - Relatieve bevoegdheid

Alle geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van INET Retail. Het staat INET Retail evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 - Nederlands recht

Op elke overeenkomst tussen INET Retail en de klant is Nederlands recht van toepassing.